Artikelnummer: 313205 Udskriv

Alpine Herbs dampbad duft - 5 liter


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 5 Liter (7,79 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 5 kg

Beskrivelse
Alpine Herbs dampbad duft - 5 liter

Dampbadsduft & dampbadsemulsion Alpine urter 5 liter

Behagelige aromaer og en afslappet atmosfære øger glæden ved at svede, og her er duftkomponenten særlig vigtig. Det skyldes, at den fugtige varme alene ikke udvikler en tiltrækkende duft, som først opstår, når man tilsætter de rigtige dampbadsdufte af høj kvalitet. Disse tilsættes dampstrålen eller fyldes i en individuel duftkoncentratpumpe, så duften spredes med det samme og afrunder nydelsen ved et dampbad perfekt.

Vores dampbadeemulsioner er fremstillet af naturlige og naturidentiske æteriske olier. De forstærker dampbadets positive effekt på luftvejene og blodcirkulationen og fordamper uden at efterlade nogen rester.

Detaljer:

  • Indhold: 5 liter
  • Dampbadsduft Alpine urter
  • Fremstillet af naturlige og naturidentiske æteriske olier
  • vandopløselige
  • uden alkohol
  • mere økonomisk i brug
  • Restfri fordampning
  • Anvendes med kommercielt tilgængelige doseringspumper og doseringssystemer

Dosering:

Den tilsatte mængde afhænger af brugerens individuelle behov og de forskellige duftstoffer. Emulsionen kan doseres direkte fra beholderen og kan bruges med alle kommercielt tilgængelige doseringspumper og doseringssystemer.


Denne artikel kan ikke sendes til udlandet!


Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger:


H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation


Sikkerhedssætninger:


P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.

P403+P235 Opbevares køligt på et godt ventileret sted.

Farepiktogrammer:

reizend

GHS07

Signalord: "Advarsel"

Matchende produkter til
Alpine Herbs dampbad duft - 5 liter

Artikelnr.: 1-053-187
Harvia HGX 90 XW dampbadgenerator med digitalt display og Wifi-modul. Harvia-dampgeneratoren har en effekt på 9 kW.
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 1.385,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 1-042-620
Harvia dampbad duftkoncentratpumpe til følgende dampbadgeneratorer: HGX45, HGX 60, HGX 90, HGX 11. HGX 15
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 298,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Priser og levering
Pris 298,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyheder, rabatter, tips og tricks om saunaer. Lad vores nyhedsbrev holde dig gratis informeret. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet.

Log ind
Nach oben