Artikelnummer: da_ci_or Udskriv

Dampbad duft Citro Orange - 5 liter


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 5 Liter (7,79 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 5 kg

Beskrivelse
Dampbad duft Citro Orange - 5 liter

Dampbadsduft & dampbadsemulsion Citro - Orange 5 liter

For at gøre et besøg i din egen dampbruser endnu mere behageligt og intenst, er det værd at bruge en dampbadsduft af høj kvalitet. Den forstærker den afslappende atmosfære og har, afhængigt af ingredienserne, yderligere effekter som at styrke kroppens forsvar eller afspænde musklerne. Da en god duft appellerer til alle sanser, kan et passende dampbadstilsætningsstof sikre komplet nydelse for krop og sind.

Det hele afhænger af sammensætningen


En god dampbadsduft består udelukkende af naturlige ingredienser. Der anvendes rene planteolier, som kombineres med æteriske olier og tilbydes som et koncentrat i 1 eller 5 liters beholdere. Populære aromaer eller dufte er især typiske skovdufte og urtearomaer, men også frugtagtige noter, der har en forfriskende effekt. Urter bruges også som dampbadsdufte, hvor den vitaliserende og forfriskende komponent er i centrum. Der findes også dampbadsdufte, som er ideelle til den perfekte afslapningseffekt, og som giver en omfattende følelse af afslapning i den rette koncentration. Citrusfrugtdufte giver derimod en stimulerende og forfriskende effekt, der strammer huden op.

En dampbadsduft af høj kvalitet giver dig lyst til at svede

Behagelige aromaer og en afslappet atmosfære øger glæden ved at svede, og her er duftkomponenten særlig vigtig. Det skyldes, at den fugtige varme alene ikke udvikler en tiltrækkende duft, som først skabes ved at tilsætte passende dampbadsdufte af høj kvalitet. Disse tilsættes dampstrålen eller fyldes i en individuel duftkoncentratpumpe, så duften spredes med det samme og afrunder fornøjelsen ved et dampbad perfekt.

Vores dampbadeemulsioner er fremstillet af naturlige og naturidentiske æteriske olier. De forstærker dampbadets positive effekt på luftvejene og blodcirkulationen og fordamper uden at efterlade nogen rester.

Detaljer:

  • Indhold: 5 liter
  • Dampbadsduft Ctro - Orange
  • fremstillet af naturlige og naturidentiske æteriske olier
  • vandopløselig
  • uden alkohol
  • mere økonomisk i brug
  • restfri fordampning
  • Anvendes med kommercielt tilgængelige doseringspumper og doseringssystemer

Dosering:

Den tilsatte mængde afhænger af brugerens individuelle behov og de forskellige duftstoffer. Emulsionen kan doseres direkte fra beholderen og kan bruges med alle kommercielt tilgængelige doseringspumper og doseringssystemer.


Denne artikel kan ikke sendes til udlandet!

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger:


H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation


Sikkerhedssætninger:


P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt skylningen.
P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/opmærksomhed.

P403+P235 Opbevares på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

Indeholder: Ethanol, dipenten, citronellol. Kan forårsage en allergisk reaktion.

Farepiktogrammer:

reizend

GHS07

Signalord: "Advarsel"

Matchende produkter til
Dampbad duft Citro Orange - 5 liter

Priser og levering
Pris 38,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Indhold 5 Liter (7,79 € pr. Liter)
Priser og levering
Pris 298,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 1-042-620
Harvia dampbad duftkoncentratpumpe til følgende dampbadgeneratorer: HGX45, HGX 60, HGX 90, HGX 11. HGX 15
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 298,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyheder, rabatter, tips og tricks om saunaer. Lad vores nyhedsbrev holde dig gratis informeret. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet.

Log ind
Nach oben