Artikelnummer: 214301 Udskriv

Sauna infusion Citrongræs


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Sauna infusion Citrongræs

Saunaopkog med citrongræs

Planten, der også er kendt under sit videnskabelige navn Cymbopogon, tilbyder langt mere end sin visuelle appel. Det siges, at den er et sandt multitalent i naturen med kulinariske, terapeutiske og velværefremmende egenskaber.

Detaljer:

 • Indhold 1 liter
 • Indeholder naturlige æteriske olier
 • fordamper uden at efterlade rester
 • Konstant kvalitetskontrol

Ingredienser:

 • Æteriske olier
 • vand
 • alkohol
 • Dipenten

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H315 Forårsager hudirritation
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
 • P403+P235 Opbevares på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

Indeholder: Ethanol, dipenten, citronellol. Kan forårsage allergiske reaktioner,

Yderligere oplysninger:

Produktet er brandfarligt. Må kun blandes med koldt vand. Blandingen skal omrøres godt, før den påføres de varme saunasten. Opbevar saunagus utilgængeligt for børn. Til opbevaring uden for saunahytten. Følg sikkerhedsanvisningerne på etiketten.

Farepiktogrammer:


Signalord: "Advarsel"

Denne vare kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Sauna infusion Citrongræs

Priser og levering
Pris 13,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Priser og levering
Pris 12,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Priser og levering
Pris 15,50 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyheder, rabatter, tips og tricks om saunaer. Lad vores nyhedsbrev holde dig gratis informeret. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet.

Log ind
Nach oben