Artikelnummer: 210901 Udskriv

Sauna Infusion Citronmelisse


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €  - Ordrer afgivet før 13:00 vil blive afsendt samme dag.
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Sauna Infusion Citronmelisse

Melisse til saunagus

Citronmelisse, også kendt som citronmelisse på grund af sin citronagtige duft, har været værdsat i århundreder og siges at have beroligende egenskaber. Det er derfor en værdsat og vigtig komponent i mange wellness- og afslapningsprogrammer.

Detaljer:

 • Indeholder æteriske olier
 • Økonomisk at bruge
 • Restfri fordampning
 • specielt fremstillet til saunaen
 • infusionskoncentrater af høj kvalitet

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H315 Forårsager hudirritation
 • H317 Kan forårsage en allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 I tilfælde af kontakt med hud (eller hår): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
 • P403+P235 Opbevares på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

Indeholder: Ethanol, dipenten, citronellol. Kan forårsage allergiske reaktioner.

Yderligere oplysninger:

Produktet er brandfarligt. Må kun blandes med koldt vand. Blandingen skal omrøres godt, før den påføres de varme saunasten. Opbevar saunagus utilgængeligt for børn. Til opbevaring uden for saunahytten. Følg sikkerhedsanvisningerne på etiketten.

Farepiktogrammer:

Signalord: "Advarsel"

Denne vare kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Sauna Infusion Citronmelisse

Priser og levering
Pris 13,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Priser og levering
Pris 15,50 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: A-500-B
Sauna sæt 5 dele, bestående af 4 liter sauna spand, plastindsats, grydeske, klimamåler og timeglas
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 75,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyheder, rabatter, tips og tricks om saunaer. Lad vores nyhedsbrev holde dig gratis informeret. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet.

Log ind
Nach oben