Artikelnummer: 214901 Udskriv

Sauna Infusion Grapefrugt


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Sauna Infusion Grapefrugt

Saunaopkog med grapefrugt

Grapefrugten, en krydsning mellem appelsin og pomelo, er kendt for sin sur-søde smag. I saunaopkog frigiver grapefrugt en forfriskende citrussmag.

Detaljer:

 • Indhold: 1 liter
 • Indeholder æteriske olier
 • fordamper uden at efterlade rester
 • Konstant kvalitetskontrol

Ingredienser:

 • indeholder æteriske olier
 • vand
 • alkohol
 • dipenten

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H315 Forårsager hudirritation
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
 • P403+P235 Opbevares på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

 • Indeholder: Ethanol, dipenten, citronellol. Kan forårsage allergiske reaktioner

Yderligere oplysninger:

 • Produktet er brandfarligt. Må kun blandes med koldt vand. Blandingen skal omrøres godt, før den påføres de varme saunasten. Opbevar saunagus utilgængeligt for børn. Til opbevaring uden for saunahytten. Følg sikkerhedsanvisningerne på etiketten.

Farepiktogrammer:Signalord: "Advarsel"

Denne vare kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Sauna Infusion Grapefrugt

Priser og levering
Pris 79,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Priser og levering
Pris 12,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben