Artikelnummer: 210601 Udskriv

Sauna infusion Orange


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Sauna infusion Orange

Appelsin til saunagus

Appelsinen, som er en repræsentant for citrusfrugterne, er kendt og elsket over hele verden for sin dynamiske, syrlige duft og intense smag. Den er også højt værdsat i mange kulturer, ikke kun som en lækker frugt, men også for sine terapeutiske egenskaber.

Detaljer:

 • Indhold 1 liter
 • Indeholder æteriske olier
 • fordamper uden at efterlade rester
 • Konstant kvalitetskontrol

Ingredienser:

 • indeholder æteriske olier
 • vand
 • alkohol
 • dipenten

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H315 Forårsager hudirritation
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P333+P313 Hvis der opstår hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp/opmærksomhed.
 • P403+P235 Opbevares på et køligt, godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

Indeholder: Ethanol, dipenten, citronellol. Kan forårsage en allergisk reaktion,

Farepiktogrammer:

Signalord: "Advarsel"

Denne artikel kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Sauna infusion Orange

Priser og levering
Pris 12,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Priser og levering
Pris 13,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 341-MP
Sauna spand med håndtag og indsats i rustfrit stål, kapacitet 4 liter, diameter 24 cm. Fremstillet af nåletræ.
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 49,90 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben