Artikelnummer: 224501 Udskriv

Sauna Infusion schweiziske urter


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Sauna Infusion schweiziske urter

Saunaopkog med schweiziske urter

Schweiziske urter som timian, salvie, rosmarin og lavendel er velkendte. I en infusion med schweiziske urter hældes disse urter på de varme saunasten i form af æteriske olier, hvor de fordamper og spreder en behagelig duft i saunarummet.

Detaljer om produktet:

 • Indhold: 1 liter
 • Indeholder naturlige æteriske olier
 • Fordamper uden at efterlade rester
 • Konstant kvalitetskontrol

Ingredienser:

 • indeholder naturlige æteriske olier
 • vand
 • alkohol
 • dipenten

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 BEO KONTAKT MED HUD (eller hår): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 BEO KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eksisterende kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P403+P235 Opbevares køligt på et godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

 • Produktet er brandfarligt. Må kun blandes med koldt vand. Blandingen omrøres godt, før den påføres de varme saunasten. Opbevar saunagus utilgængeligt for børn. Til opbevaring uden for saunahytten. Følg sikkerhedsanvisningerne på etiketten.

Farepiktogrammer:

Signalord: "Advarsel"

Denne vare kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Sauna Infusion schweiziske urter

Priser og levering
Pris 12,95 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Priser og levering
Pris 79,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 1-045-740
Harvia Vega BC90E finsk saunaovn med 9 kW effekt. Med vægbeslag til vægmontering. Tilstrækkelig til 10 - 14 m³ kabinevolumen.
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 295,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben