Artikelnummer: 213401 Udskriv

Saunaopkog Citro - Orange


Gratis levering inden for Tyskland fra en vareværdi på 99,00 €  - Ordrer afgivet før 13:00 vil blive afsendt samme dag.
Indhold 1 Liter (12,95 € pr. Liter)
Vægt ved forsendelse: 1 kg

Beskrivelse
Saunaopkog Citro - Orange

Saunaopguss Citro - Orange

Detaljer:

 • Indhold: 1 liter
 • indeholder naturlige æteriske olier
 • fordamper uden rester
 • konstant kvalitetskontrol

Ingredienser:

 • Æteriske olier
 • vand
 • alkohol
 • dipenten

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008:

Faresætninger:

 • H226 Brandfarlig væske og damp
 • H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion
 • H410 Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger

Sikkerhedssætninger:

 • P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Der må ikke ryges.
 • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
 • P273 Undgå udledning til miljøet.
 • P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tag straks alt forurenet tøj af. Vask huden med vand/bruser.
 • P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle.
 • P403+P235 Opbevares køligt på et godt ventileret sted.

Yderligere oplysninger:

 • Produktet er brandfarligt. Må kun blandes med koldt vand. Blandingen omrøres godt, før den påføres de varme saunasten. Opbevar saunagus utilgængeligt for børn. Til opbevaring uden for saunahytten. Følg sikkerhedsanvisningerne på etiketten.

Farepiktogrammer:


Signalord: "Advarsel"

Denne vare kan kun sendes inden for Tyskland og til Østrig!

Matchende produkter til
Saunaopkog Citro - Orange

Priser og levering
Pris 79,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 1-047-109
Til hurtig og sikker nedlukning af saunaovnen i nødstilfælde. Kan monteres i saunaen i en højde på op til 100 cm.
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 75,00 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen
Artikelnr.: 341-MP
Sauna spand med håndtag og indsats i rustfrit stål, kapacitet 4 liter, diameter 24 cm. Fremstillet af nåletræ.
Fri for fragtomkostninger (DE)
fra 99,00 € Varernes værdi
Priser og levering
Pris 49,90 €
inkl. 19 % moms plus Forsendelse
Til artiklen

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben