Itemnummer: 213401 Druk

Sauna Infusie Citro - Sinaasappel


Gratis levering binnen Duitsland vanaf een goederenwaarde van 99,00 €
Inhoud 1 Liter (13,30 € per Liter)

Beschrijving
Sauna Infusie Citro - Sinaasappel

Sauna Infusie Citro - Sinaasappel

Sauna-infusie en sauna-infusieconcentraten in verschillende geurvariaties voor een ontspannende saunasessie. Onze infusieconcentraten bevatten natuurlijke essentiële oliën. Ze zijn zeer productief en verdampen zonder resten achter te laten op uw saunastenen.

Details:

  • Inhoud 1 liter
  • bevat natuurlijke essentiële oliën
  • verdampt residu-vrij
  • permanent kwaliteitscontrole

Ingrediënten:

  • Etherische oliën
  • Water
  • Alcohol
  • Dipentene

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

Gevarenaanduidingen:


H226 Ontvlambare vloeistof en damp

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Voorzorgsmaatregelen:


P210 Verwijderd houden van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P303+P361+P353 INDIEN OP HUID (of haar): Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde, doordrenkte kleding. Was de huid met water/douche.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijf spoelen.

P403+P235 Koel bewaren op een goed geventileerde plaats.Verdere informatie:


Het product is brandbaar. Meng alleen met koud water. Roer het mengsel goed door alvorens het op de hete saunastenen aan te brengen. Houd sauna-infusie buiten bereik van kinderen. Voor opslag buiten de saunacabine. Neem de veiligheidsvoorschriften op het etiket in acht.


Gevarenpictogrammen:

umweltgefährlich reizendbrandfördernd

GHS09 GHS07 GHS02

Signaalwoord: "Voorzichtig

Producten afstemmen op
Sauna Infusie Citro - Sinaasappel

Prijzen & Verzending
Prijs 84,00 €
incl. 19 % BTW plus Verzending
Naar het artikel
Prijzen & Verzending
Prijs 75,00 €
incl. 19 % BTW plus Verzending
Naar het artikel
Prijzen & Verzending
Prijs 49,90 €
incl. 19 % BTW plus Verzending
Naar het artikel

Veilig betalen met Saunaexperte

In onze online shop bieden wij u de keuze uit verschillende veilige betaalmethoden, zodat u uw bestellingen gemakkelijk en veilig kunt afronden.

Nieuwsbrief registratie

Nieuws, kortingen, tips & trucs op het gebied van sauna's. Laat u gratis informeren via onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor de nieuwsbrief.

Log in
Nach oben