Artikelnummer: da_ci_or Tryck

Ångbadsdoft Citro Orange - 5 liter


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 5 Litrar (7,79 € per Litrar)

Beskrivning
Ångbadsdoft Citro Orange - 5 liter

Ångbadsdoft & ångbadsemulsion Citro - Orange 5 liter

För att göra ett besök i din egen ångdusch ännu mer behagligt och intensivt är det värt att använda en högkvalitativ ångbadsdoft. Detta förstärker den avslappnande atmosfären och har, beroende på ingredienserna, ytterligare effekter som att stärka kroppens försvar eller slappna av musklerna. Eftersom en god doft tilltalar alla sinnen, kan en lämplig ångbadstillsats säkerställa fullständig njutning för kropp och själ.

Allt beror på sammansättningen


En bra ångbadsdoft består uteslutande av naturliga ingredienser. Man använder rena växtoljor som kombineras med eteriska oljor och erbjuds som koncentrat i 1 eller 5 liters behållare. Populära aromer eller dofter är främst typiska skogsdofter och örtdofter, men även fruktiga toner som har en uppfriskande effekt. Örter används också som ångbadsdofter, där den vitaliserande och uppfriskande komponenten står i centrum. Det finns också ångbadsdofter som är idealiska för den perfekta avslappningseffekten, som ger en omfattande känsla av avslappning i rätt koncentration. Citrusfruktdoft ger å andra sidan en stimulerande och uppfriskande effekt som stramar upp huden.

En högkvalitativ ångbadsdoft får dig att vilja svettas

Angenäma dofter och en avslappnad atmosfär ökar lusten att svettas, varvid doftkomponenten är särskilt viktig. Detta beror på att den fuktiga värmen i sig inte utvecklar någon lockande lukt, utan detta sker först när man tillsätter lämpliga högkvalitativa ångbadsdofter. Dessa tillsätts i ångstrålen eller fylls i en individuell doftkoncentratpump så att doften sprids omedelbart och perfekt avrundar njutningen av en ångdusch.

Våra ångbadsemulsioner är tillverkade av naturliga och naturidentiska eteriska oljor. De förstärker ångbadets positiva effekt på luftvägarna och blodcirkulationen och avdunstar utan att lämna några rester.

Detaljer:

  • Innehåll: 5 liter
  • Ångbadsdoft Ctro - Apelsin
  • tillverkad av naturliga och naturidentiska eteriska oljor
  • vattenlöslig
  • utan alkohol
  • mer ekonomisk i användning
  • restfri förångning
  • Används med kommersiellt tillgängliga doseringspumpar och doseringssystem

Dosering:

Den tillsatta mängden beror på användarens individuella behov och de olika doftämnena. Emulsionen kan doseras direkt från behållaren och kan användas med alla kommersiellt tillgängliga doseringspumpar och doseringssystem.


Denna artikel kan inte skickas utomlands!

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:


H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H412 Skadligt för vattenmiljön med långtidseffekter
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation


Försiktighetsåtgärder:


P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja.
P333+P313 Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Kontakta läkare

P403+P235 Förvaras på sval, väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Innehåller: Etanol, Dipenten, Citronellol. Kan orsaka allergisk reaktion.

Faropiktogram:

reizend

GHS07

Signalord: "Varning"

Matcha produkter till
Ångbadsdoft Citro Orange - 5 liter

Priser & fraktdetaljer
Pris 38,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 5 Litrar (7,79 € per Litrar)
Priser & fraktdetaljer
Pris 298,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 298,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben