Artikelnummer: 310105 Tryck

Ångbadsdoft Eukalyptus - 5 liter


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 5 Litrar (7,79 € per Litrar)

Beskrivning
Ångbadsdoft Eukalyptus - 5 liter

Ångbadsdoft & ångbadsemulsion eukalyptus 5 liter

För att göra ett besök i din egen ångdusch ännu mer behagligt och intensivt är det värt att använda en högkvalitativ ångbadsdoft. Den förhöjer den avkopplande atmosfären och har, beroende på ingredienserna, ytterligare effekter som att stärka kroppens försvar eller slappna av musklerna. Eftersom en god doft tilltalar alla sinnen, kan en lämplig ångbadstillsats säkerställa fullständig njutning för kropp och själ.

Allt beror på sammansättningen


En bra ångbadsdoft består uteslutande av naturliga ingredienser. Man använder rena växtoljor som kombineras med eteriska oljor och erbjuds som koncentrat i 1 eller 5 liters behållare. Populära aromer eller dofter är främst typiska skogsdofter och örtdofter, men även fruktiga toner som har en uppfriskande effekt. Örter används också som ångbadsdofter, där den vitaliserande och uppfriskande komponenten står i centrum. Det finns också ångbadsdofter som är idealiska för den perfekta avslappningseffekten, som ger en omfattande känsla av avslappning i rätt koncentration. Citrusfruktdoft ger å andra sidan en stimulerande och uppfriskande effekt som stramar upp huden.

En högkvalitativ ångbadsdoft får dig att vilja svettas

Angenäma dofter och en avslappnad atmosfär ökar lusten att svettas, varvid doftkomponenten är särskilt viktig. Detta beror på att den fuktiga värmen i sig inte utvecklar någon lockande lukt, utan detta sker först när man tillsätter lämpliga högkvalitativa ångbadsdofter. Dessa tillsätts i ångstrålen eller fylls i en individuell doftkoncentratpump så att doften sprids omedelbart och perfekt avrundar njutningen av en ångdusch.

Våra ångbadsemulsioner är tillverkade av naturliga och naturidentiska eteriska oljor. De förstärker ångbadets positiva effekt på luftvägarna och blodcirkulationen och avdunstar utan att lämna några rester.

  • Innehåll: 5 liter
  • Ångbadsdoft eukalyptus
  • Tillverkad av naturliga eteriska oljor
  • vattenlöslig
  • utan alkohol
  • sparsam förbrukning
  • restfri förångning

Denna artikel kan inte skickas utomlands!Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:


H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H412 Skadligt för vattenmiljön med långtidseffekter
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation


Försiktighetsåtgärder:


P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.

P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Piktogram för faror:

reizend

GHS07

Signalord: "Varning"

Matcha produkter till
Ångbadsdoft Eukalyptus - 5 liter

Priser & fraktdetaljer
Pris 298,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 293,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 38,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 5 Litrar (7,79 € per Litrar)

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben