Artikelnummer: 313205 Tryck

Doft för ångbad med alpina örter - 5 liter


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 5 Litrar (7,79 € per Litrar)

Beskrivning
Doft för ångbad med alpina örter - 5 liter

Ångbadsdoft & ångbadsemulsion Alpina örter 5 liter

Välbehagliga dofter och en avslappnad atmosfär ökar njutningen av att svettas, varvid doftkomponenten är särskilt viktig. Detta beror på att den fuktiga värmen i sig inte utvecklar en lockande doft, utan detta sker först när man tillsätter lämpliga högkvalitativa ångbadsdofter. Dessa tillsätts i ångstrålen eller fylls i en individuell doftkoncentratpump så att doften sprids omedelbart och perfekt avrundar njutningen av en ångdusch.

Våra ångbadsemulsioner är tillverkade av naturliga och naturidentiska eteriska oljor. De förstärker ångbadets positiva effekt på luftvägarna och blodcirkulationen och avdunstar utan att lämna några rester.

Detaljer:

  • Innehåll: 5 liter
  • Ångbadsdoft Alpina örter
  • Tillverkad av naturliga och naturidentiska eteriska oljor
  • vattenlöslig
  • utan alkohol
  • mer ekonomisk vid användning
  • restfri förångning
  • Används med kommersiellt tillgängliga doseringspumpar och doseringssystem

Dosering:

Den tillsatta mängden beror på användarens individuella behov och de olika doftämnena. Emulsionen kan doseras direkt från behållaren och kan användas med alla kommersiellt tillgängliga doseringspumpar och doseringssystem.


Denna artikel kan inte skickas utomlands!


Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:


H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H412 Skadligt för vattenmiljön med långtidseffekter
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation


Försiktighetsåtgärder:


P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.

P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Piktogram för faror:

reizend

GHS07

Signalord: "Varning"

Matcha produkter till
Doft för ångbad med alpina örter - 5 liter

Artikel Nr.: 1-053-187
Harvia HGX 90 XW ånggenerator med digital display och Wifi-modul. Harvia ånggenerator har en uteffekt på 9 kW.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 1.385,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 298,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 298,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben