Artikelnummer: 222801 Tryck

Bastuinfusion Bergsörter


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €  - Beställningar som görs före 13:00 skickas samma dag.
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuinfusion Bergsörter

Bastuinfusion med bergsörter

Bergsörter kommer ursprungligen från alperna och växer på 1 000 till 3 000 meters höjd. De kännetecknas av sin kryddiga och aromatiska doft. Bergsörter som timjan, salvia, rosmarin och mynta kan hjälpa till att förbättra andningen och stärka immunförsvaret.

Detaljer:

 • Innehåll: 1 liter
 • Innehåller eteriska oljor
 • avdunstar utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H315 Orsakar hudirritation
 • Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P333+P313 Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Kontakta läkare.
 • P403+P235 Förvaras på sval, väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Innehåller: Etanol, dipenten, citronellol. Kan orsaka allergiska reaktioner.

Ytterligare information:

Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:

Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuinfusion Bergsörter

Priser & fraktdetaljer
Pris 13,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 0.05 Kg (279,00 € per Kg)
Priser & fraktdetaljer
Pris 12,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)
Priser & fraktdetaljer
Pris 31,50 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Registrering för nyhetsbrev

Nyheter, rabatter, tips och tricks om bastur. Låt vårt nyhetsbrev hålla dig informerad kostnadsfritt. Du kan när som helst kostnadsfritt avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Logga in
Nach oben