Artikelnummer: 214301 Tryck

Bastuinfusion Citrongräs


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuinfusion Citrongräs

Bastuinfusion med citrongräs

Växten, som också är känd under sitt vetenskapliga namn Cymbopogon, erbjuder mycket mer än sitt visuella tilltal. Den sägs vara en riktig mångsysslare i naturen, med kulinariska, terapeutiska och hälsofrämjande egenskaper.

Detaljer:

 • Innehåll 1 liter
 • Innehåller naturliga eteriska oljor
 • avdunstar utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Ingredienser:

 • Eteriska oljor
 • Vatten
 • Alkohol
 • dipenten

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H315 Orsakar hudirritation
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Förvaras åtskilt från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P333+P313 Om hudirritation eller hudutslag uppstår: Kontakta läkare
 • P403+P235 Förvaras på sval, väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Innehåller: Etanol, dipenten, citronellol. Kan orsaka allergiska reaktioner,

Ytterligare information:

Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:


Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuinfusion Citrongräs

Priser & fraktdetaljer
Pris 13,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 12,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)
Priser & fraktdetaljer
Pris 15,50 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben