Artikelnummer: 224501 Tryck

Bastuinfusion med schweiziska örter


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuinfusion med schweiziska örter

Bastuinfusion med schweiziska örter

Schweiziska örter som timjan, salvia, rosmarin och lavendel är välkända. I en infusion med schweiziska örter hälls dessa örter på de heta bastustenarna i form av eteriska oljor, där de förångas och sprider en behaglig doft i basturummet.

Detaljer:

 • Innehåll: 1 liter
 • Innehåller naturliga eteriska oljor
 • Förångas utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Ingredienser:

 • innehåller naturliga eteriska oljor
 • Vatten
 • alkohol
 • dipenten

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 BEO KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 BEO KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna om möjligt befintliga kontaktlinser. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

 • Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:

Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuinfusion med schweiziska örter

Priser & fraktdetaljer
Pris 12,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)
Priser & fraktdetaljer
Pris 79,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Artikel Nr.: 1-045-740
Harvia Vega BC90E finskt bastuaggregat med 9 kW effekt. Med väggfäste för väggmontering. Tillräckligt för 10 - 14 m³ stugvolym.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 295,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben