Artikelnummer: 218601 Tryck

Bastuinfusion Sibirisk vind

Artikeln är för närvarande inte tillgänglig

Logga in på ditt kundkonto och få ett meddelande när artikeln är tillgänglig igen.

Logga in nu
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuinfusion Sibirisk vind

Bastuaggregat Sibirisk vind

Sibirisk vind är en bastuolja som har sitt ursprung i den sibiriska taigan. Dess karakteristiska doft skapas med hjälp av eteriska oljor som eukalyptus, mynta och granbarr.

 • Detaljer:
 • Innehåll 1 liter
 • Innehåller naturliga eteriska oljor
 • avdunstar utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ingredienser:

 • Eteriska oljor
 • vatten
 • alkohol
 • dipenten

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 Vid kontakt med huden (eller håret): Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras på sval, väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:

Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuinfusion Sibirisk vind

Artikel Nr.: 1-044-773
Harvia bastustyrning Senlog för bastuaggregat med upp till 9 kW brytareffekt, färg vit. Reglerområde från 40°C till 110°C. Utan förinställd tid.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 148,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 24,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 13,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 0.05 Kg (279,00 € per Kg)

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben