Artikelnummer: 216401 Tryck

Bastuinfusion Tutti Frutti


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuinfusion Tutti Frutti

Bastuupptändning Tutti Frutti

Tutti Frutti bastuaggregat består av olika fruktsmaker som apelsin, citron, äpple, jordgubbe och mango. Dessa aromer hälls på de heta bastustenarna i form av eteriska oljor, där de avdunstar och ger en behaglig doft i basturummet.

Detaljer:

 • Innehåll: 1 liter
 • Innehåller eteriska oljor
 • Förångas restfritt
 • ständig kvalitetskontroll

Ingredienser:

 • innehåller eteriska oljor
 • Vatten
 • Alkohol
 • dipenten

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

 • Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuinfusion Tutti Frutti

Priser & fraktdetaljer
Pris 12,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)
Priser & fraktdetaljer
Pris 13,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 13,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Registrering för nyhetsbrev

Nyheter, rabatter, tips och tricks om bastur. Låt vårt nyhetsbrev hålla dig informerad kostnadsfritt. Du kan när som helst kostnadsfritt avregistrera dig från nyhetsbrevet.

Logga in
Nach oben