Artikelnummer: 213401 Tryck

Bastuupptakt Citro - Apelsin


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Bastuupptakt Citro - Apelsin

Bastuupptakt Citro - Apelsin

Detaljer:

 • Innehåll: 1 liter
 • innehåller naturliga eteriska oljor
 • avdunstar utan rester
 • ständig kvalitetskontroll

Ingredienser:

 • Eteriska oljor
 • Vatten
 • Alkohol
 • dipenten

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008:

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

 • Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:


Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Bastuupptakt Citro - Apelsin

Priser & fraktdetaljer
Pris 79,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Artikel Nr.: 1-047-109
För snabb och säker avstängning av bastuaggregatet i en nödsituation. Kan monteras i bastun upp till en höjd av 100 cm.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 75,00 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 49,90 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben