Artikelnummer: 210501 Tryck

Sauna Infusion Björk


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €  - Beställningar som görs före 13:00 skickas samma dag.
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Sauna Infusion Björk

Bastuinfusion av björk

Björk - det är inte bara majestätiska träd som ger en speciell atmosfär till nordliga skogar med sin ljusa vita färg och ljusgröna bladverk. I de kallare delarna av världen, som Skandinavien, Kanada och Ryssland, har björken varit djupt rotad i kulturen under århundraden.

Detaljer:

 • Innehåll 1 liter
 • Innehåller naturliga eteriska oljor
 • avdunstar utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Ingredienser:

 • Eteriska oljor
 • vatten
 • alkohol
 • dipenten

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:

Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Sauna Infusion Björk

Priser & fraktdetaljer
Pris 18,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Artikel Nr.: 1-044-773
Harvia bastustyrning Senlog för bastuaggregat med upp till 9 kW brytareffekt, färg vit. Reglerområde från 40°C till 110°C. Utan förinställd tid.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 148,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 49,90 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben