Artikelnummer: 214601 Tryck

Sauna Infusion Sandelträ


Fri frakt inom Tyskland från ett varuvärde på 99,00 €
Innehåll 1 Litrar (12,95 € per Litrar)

Beskrivning
Sauna Infusion Sandelträ

Bastu-infusion av sandelträ

Denna exotiska skatt, som utvinns ur olika arter av släktet Santalum, har varit en eftertraktad ingrediens i en mängd olika kulturer i tusentals år på grund av sin behagliga doft.

Detaljer:

 • Innehåll 1 liter
 • Innehåller naturliga eteriska oljor
 • avdunstar utan att lämna några rester
 • ständig kvalitetskontroll

Ingredienser:

 • Eteriska oljor
 • Vatten
 • Alkohol
 • dipenten

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faroangivelser:

 • H226 Brandfarlig vätska och ånga
 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
 • H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Försiktighetsåtgärder:

 • P210 Håll borta från värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rök inte.
 • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 • P273 Undvik utsläpp till miljön.
 • P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD (eller hår): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med vatten/dusch.
 • P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna kontaktlinser om möjligt. Fortsätt sköljningen.
 • P403+P235 Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

Ytterligare information:

Produkten är brandfarlig. Blanda endast med kallt vatten. Rör om blandningen väl innan den appliceras på de varma bastustenarna. Förvara bastublandningen utom räckhåll för barn. För förvaring utanför bastustugan. Följ säkerhetsanvisningarna på etiketten.

Piktogram för faror:


Signalord: "Varning"

Denna artikel kan endast skickas inom Tyskland och till Österrike!

Matcha produkter till
Sauna Infusion Sandelträ

Artikel Nr.: 1-044-773
Harvia bastustyrning Senlog för bastuaggregat med upp till 9 kW brytareffekt, färg vit. Reglerområde från 40°C till 110°C. Utan förinställd tid.
Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 148,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Priser & fraktdetaljer
Pris 15,95 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt
Till artikel
Artikel Nr.: 5126
Ergonomiskt nackstöd för bastun tillverkat av asp. Med 4 träskal.
Ej tillgänglig

Fri frakt (DE)
från 99,00 € Värde av varor
Priser & fraktdetaljer
Pris 41,90 €
inkl. 19 % MOMS plus Frakt

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben