Få mere at vide om vores generelle vilkår og betingelserAlmindelige forretningsbetingelser og kundeinformation I.Generelle vilkår og betingelser§ 1 Grundlæggende bestemmelser (1) Følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør ( Andreas Mansfeld) via webstedet www.sauna-oefen.com.

Medmindre andet er aftalt, afvises medtagelsen af dine egne vilkår og betingelser, hvis der er nogen. (2) En forbruger i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken kan tilskrives deres kommercielle eller deres uafhængige professionelle aktivitet.

En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler under udøvelse af deres uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.§ 2 Indgåelse af kontrakten (1) Genstanden for kontrakten er salg af varer. (2 ) Ved at placere det respektive produkt på vores websted giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt via online-indkøbskurvsystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.


(3 ) Kontrakten indgås via online-indkøbskurvsystemet som følger: De varer, der er beregnet til køb, placeres i "indkøbskurven".
Du kan til enhver tid hente "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der. Efter at have klikket på knappen "Checkout" eller "Fortsæt med at bestille" (eller lignende betegnelse) og indtastet de personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises ordredataene endelig som en ordreoversigt.


Hvis du bruger et straksbetalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, vil du enten blive ført til ordreoversigten i vores online shop eller omdirigeret til hjemmesiden for udbyderen af straksbetalingssystemet. Hvis du bliver omdirigeret til det respektive straksbetalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der.

Endelig vises ordredataene som en ordreoversigt på webstedet for udbyderen af straksbetalingssystemet, eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores onlinebutik. Før du sender ordren, har du mulighed for at kontrollere detaljerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via internetbrowserens "tilbage"-funktion) eller annullere ordren.
Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("bestil med forpligtelse til at betale", "køb" / "køb nu", "bestil med forpligtelse til at betale", "betal" / "betal nu" eller lignende), erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.
(4) Dine forespørgsler vedrørende udarbejdelsen af et tilbud er ikke bindende for dig.

Vi sender dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden periode er angivet i det respektive tilbud). (5) Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelse af kontrakten, er delvist automatiseret via e-mail.Du skal derfor sikre, at den e-mailadresse, du har givet os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret, og især at den ikke forhindres af SPAM-filtre.§ 3 Tilpassede varer (1 ) Du skal give os de relevante oplysninger, tekster eller filer, der kræves til tilpasning af varerne via onlinebestillingssystemet eller via e-mail senest umiddelbart efter indgåelse af kontrakten.

Vores eventuelle specifikationer vedrørende filformater skal overholdes. (2) Du forpligter dig til ikke at overføre data, hvis indhold krænker tredjeparts rettigheder (især ophavsret, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder eksisterende love. Du holder os udtrykkeligt skadesløse for alle krav fra tredjepart i denne forbindelse.


Dette gælder også for omkostningerne til den juridiske repræsentation, der kræves i denne sammenhæng. (3) Vi kontrollerer ikke de overførte data for indholdets rigtighed og påtager os intet ansvar for fejl i denne henseende.§ 4 Særlige aftaler om tilbudte betalingsmetoder (1) Afbetalingskøb via easyCredit I tilfælde af afbetalingskøb via easyCredit gælder desuden de generelle vilkår og betingelser for afbetalingskøb af easyCredit.

Du kan finde vilkårene og betingelserne her. (2) Betaling via "Mollie"
Når du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via "Mollie", behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland; "Mollie").
De enkelte betalingsmetoder via "Mollie" vises for dig under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside og i online-bestillingsprocessen. Mollie" kan bruge andre betalingstjenester til betalingsbehandling; hvis der gælder særlige betalingsbetingelser, vil du blive informeret om disse separat.
Du kan finde flere oplysninger om "Mollie" på h ttps://www.mollie.com/de.
§5 Tilbageholdsret, ejendomsforbehold (1) Du kan kun udøve en tilbageholdsret, for så vidt som den vedrører krav fra det samme kontraktforhold. (2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud. (3 ) Hvis du er iværksætter, gælder følgende desuden: a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er afgjort fuldt ud.

Forud for overdragelsen af ejendomsretten til de forbeholdte varer er pantsætning eller overdragelse som sikkerhed ikke tilladt. b) Du kan videresælge varerne i det almindelige forretningsforløb. I så fald overdrager du os hermed alle krav på et beløb svarende til fakturabeløbet, der tilfalder dig i forbindelse med videresalget; vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet.Hvis du imidlertid ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os ret til selv at inddrive kravet. c) Hvis forbeholdsvarerne kombineres og blandes, får vi medejerskab til den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af forbeholdsvarerne og de andre behandlede varer på tidspunktet for behandlingen. d) Vi forpligter os til at frigive de sikkerhedsstillelser, som vi har ret til på din anmodning, i det omfang den realiserbare værdi af vores sikkerhedsstillelser overstiger det krav, der skal sikres, med mere end 10%.

Vi er ansvarlige for at udvælge de sikkerheder, der skal frigives.6 Garanti (1 ) De lovbestemte garantirettigheder gælder. (2 ) Som forbruger skal du straks efter levering kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og underrette os og transportøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt.

Hvis du undlader dette, har det ingen indflydelse på dine lovbestemte garantikrav. (3 ) For så vidt som en egenskab ved varerne afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret om det samme af os inden afgivelse af kontraktdeklarationen, og afvigelsen blev udtrykkeligt og separat aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser: a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som varens kvalitet, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og erklæringer fra producenten. b) I tilfældeaf mangler yder vi garanti efter eget skøn ved reparation eller efterfølgende levering. Hvis afhjælpning af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kræve et afslag i prisen eller træde tilbage fra kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre varens eller manglens art eller andre omstændigheder indikerer noget andet.

I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at bære de øgede omkostninger, der opstår ved at transportere varerne til et andet sted end opfyldelsesstedet, forudsat at transporten ikke svarer til den tilsigtede brug af varerne. c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne.
Den forkortede periode gælder ikke: - for skader, der kan tilskrives os som følge af skade på liv, lemmer eller helbred og for andre skader, der er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed; - for så vidt som vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet; - for varer, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangelfuldhed; - for lovbestemte regreskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.§7 Lovvalg (1) Tysk lov er gældende.

For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der ydes af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage (gunstighedsprincippet). (2 ) Bestemmelserne i FN's konvention om aftaler om internationale køb gælder udtrykkeligt ikke.II. Kundeoplysninger 1.


Sælgers identitet Andreas Mansfeld Gotenstrasse 21 68259 Mannheim Tyskland Telefon: 0621 43025414 E-mail: info@sauna-oefen.comAlternativ tvistbilæggelse: Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig online-tvistbilæggelse (ODR-platform), som er tilgængelig påhttps://ec.europa.eu/odr. Vi er ikke villige og ikke forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn. 2.Oplysninger om indgåelse af kontrakten De tekniske trin til indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af kontrakten" i vores generelle vilkår og betingelser (del I.). 3.Kontraktsprog, opbevaring af kontrakttekst 3.1. kontraktsprog er tysk . 3.2. den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før du sender ordren via online-indkøbskurvsystemet, kan kontraktdataene udskrives ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion eller gemmes elektronisk.Når vi har modtaget ordren, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser igen til dig via e-mail. 3.3. I tilfælde af anmodninger om tilbud uden for online-indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. via e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk. 4

Adfærdskodekser 4.1 Vi har underkastet osKaeufersiegel-kvalitetskriterierne fra Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/ de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel- zertifizierungskriterien.pdf. 5.Varens eller tjenesteydelsens væsentlige egenskaber Varens og/eller tjenesteydelsens væsentlige egenskaber fremgår af det respektive tilbud. 6.Priser og betalingsbetingelser 6.1 De priser, der er angivet i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer totalpriser.

De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende skatter. 6.2 De afholdte forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen.

De kan kaldes op via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises separat under bestillingsprocessen og skal desuden bæres af dig, medmindre levering uden forsendelsesomkostninger er blevet lovet. 6.3. Hvis leveringen sker til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne), som skal bæres af dig.6.4 Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (bankoverførsels- eller valutakursgebyrer) afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen blev indledt uden for EU. 6.5 De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud. 6.6 Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene, der opstår fra den indgåede kontrakt, til betaling med det samme. 7Leveringsbetingelser 7.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud. 7.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for utilsigtet tab og utilsigtet forringelse af den solgte vare under forsendelsen kun overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret.Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din risiko. 8.Juridisk ansvar for mangler Ansvaret for mangler er baseret på bestemmelsen "Garanti" i vores generelle vilkår og betingelser (del I). Disse GTC og kundeoplysninger er udarbejdet af advokater fra Händlerbund, der er specialiserede i IT-ret, og kontrolleres konstant for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler.

Du kan finde flere oplysninger om dette på: https://www.haendlerbund.de/ de/leistungen/ rechtssicherheit/agb-service. sidste opdatering: 29.11.2023

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Nach oben