Få mere at vide om vores vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I.Generelle betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som udbyder (Andreas Mansfeld) via hjemmesiden www.sauna-oefen.com. Betingelserne kan ændres uden varsel. Medmindre andet er aftalt, gør vi indsigelse mod inddragelse af dine egne vilkår og betingelser, som du eventuelt har anvendt.

(2) En forbruger i henhold til de følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel til formål, der overvejende ligger uden for hans eller hendes erhvervsmæssige virksomhed eller profession. En erhvervsdrivende er enhver fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, der ved indgåelse af en retshandel handler i forbindelse med udøvelsen af sin selvstændige erhvervs- eller handelsvirksomhed.

§ 2 Indgåelse af aftalen

(1) Aftalens genstand er salg af varer.

(2 ) Så snart den pågældende vare er placeret på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om indgåelse af en aftale via online-skurvsystemet på de vilkår, der er anført i varebeskrivelsen.

(3 ) Kontrakten indgås via online-shoppingkurvsystemet på følgende måde:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Du kan til enhver tid ringe til "indkøbskurven" via den tilsvarende knap i navigationslinjen og foretage ændringer der.
Efter at have klikket på knappen "Checkout" eller "Proceed to order" (eller lignende betegnelse) og indtastet de personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vises ordredataene til sidst for dig som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, bliver du enten henvist til siden med ordreoversigten i vores online-shop eller til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem.
Hvis du bliver henvist til det pågældende øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data dér. Endelig vises ordredataene som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem eller efter at du er blevet omdirigeret tilbage til vores onlineshop.

Inden du afgiver ordren, har du mulighed for at kontrollere oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren.
Ved at sende ordren via den tilsvarende knap ("betalingsordre", "køb" / "køb nu", "betalingsordre", "betalingspligtig ordre", "betal" / "betal nu" eller lignende betegnelse) erklærer du, at du accepterer tilbuddet juridisk bindende, hvorved kontrakten indgås.
(4 ) Dine anmodninger om udarbejdelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi fremsender et bindende tilbud til dig i tekstform (f.eks. pr. e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden frist er angivet i det pågældende tilbud).

(5 ) Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med aftalens indgåelse, sker delvist automatiseret pr. e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, som du har deponeret hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og især ikke forhindres af SPAM-filtre.

§ 3 Individuelt udformede varer

(1 ) Du skal give os de relevante oplysninger, tekster eller filer, der er nødvendige for den individuelle udformning af varerne, via onlinebestillingssystemet eller pr. e-mail senest umiddelbart efter aftalens indgåelse. Eventuelle specifikationer fra os vedrørende filformater skal overholdes.

(2) Du forpligter dig til ikke at videregive data, hvis indhold krænker tredjemands rettigheder (især ophavsret, navnerettigheder, varemærkerettigheder) eller overtræder gældende lovgivning. Du fritager os udtrykkeligt for alle krav, som tredjemand gør gældende i denne forbindelse. Dette gælder også for omkostninger til juridisk repræsentation, der er nødvendig i denne forbindelse.

(3) Vi kontrollerer ikke, om indholdet af de overførte data er korrekt, og påtager os ikke noget ansvar for fejl i denne forbindelse.

§ 4 Særlige aftaler om de tilbudte betalingsmetoder

(1) Delbetalingskøb via easyCredit
Ved delbetalingskøb via easyCredit gælder også de generelle forretningsbetingelser for delbetalingskøb fra easyCredit. Du kan finde de almindelige forretningsbetingelser her.

(2) Betaling via "Mollie".
Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via "Mollie", vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Holland; "Mollie").
De enkelte betalingsmetoder via "Mollie" vil blive vist for dig under en tilsvarende udpeget knap på vores websted samt i online-bestillingsprocessen. Mollie" kan anvende andre betalingstjenester til betalingsbehandling; hvis der gælder særlige betalingsbetingelser, vil du blive informeret herom særskilt. Du kan finde flere oplysninger om "Mollie" på https://www.mollie.com/de.
§5 Tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt det drejer sig om fordringer fra samme kontraktforhold.

(2 ) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3 ) Hvis du er iværksætter, gælder desuden følgende:

a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle fordringer fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afviklet. Inden overdragelsen af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, er det ikke tilladt at pantsætte eller overføre ejendomsretten som sikkerhed.

b) Du må videresælge varerne i forbindelse med den almindelige forretningsvirksomhed. I så fald overdrager du hermed til os alle fordringer i størrelsesordenen fakturabeløbet, der tilkommer dig i forbindelse med videresalget; vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive fordringen. I det omfang De ikke opfylder Deres betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os dog ret til selv at inddrive fordringen.

c) I tilfælde af sammenlægning og blanding af forbeholdsvarer erhverver vi medejerskab til den nye genstand i forhold til forbeholdsvarens fakturaværdi i forhold til de øvrige forarbejdede genstande på tidspunktet for forarbejdningen.

d) Vi forpligter os til på Deres anmodning at frigive de sikkerheder, som vi har ret til, i det omfang, at den realiserbare værdi af vores sikkerheder overstiger den fordring, der skal sikres, med mere end 10 %. Valget af de sikkerheder, der skal frigives, påhviler os.

§ 6 Garanti

(1) De lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler gælder.

(2 ) Som forbruger opfordres du til straks ved leveringen at kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og transportskader og hurtigst muligt at meddele os og transportøren eventuelle reklamationer. Hvis du undlader at gøre dette, berører dette ikke dine lovbestemte garantikrav.

(3 ) Hvis en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du blev informeret herom af os inden afgivelse af kontraktserklæringen, og afvigelsen blev udtrykkeligt og særskilt aftalt mellem de kontraherende parter.

(4 ) For så vidt du er iværksætter, gælder følgende som afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Som varens kvalitet anses kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse for at være aftalt, men ikke anden reklame, offentlig promovering og producentens udsagn.

b) I tilfælde af mangler yder vi efter vores valg garanti ved afhjælpning eller efterlevering. Hvis afhjælpning af mangler mislykkes, kan du efter eget valg kræve et prisnedslag eller hæve aftalen. Afhjælpning af mangler anses for at være mislykket efter et andet mislykket forsøg, medmindre varens eller manglens art eller andre omstændigheder tyder på noget andet. I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at afholde de øgede omkostninger ved transport af varen til et andet sted end ydelsesstedet, forudsat at en sådan transport ikke svarer til den tilsigtede anvendelse af varen.

c) Garantiperioden er et år fra varens levering. Afkortningen af fristen gælder ikke:

- for skyldigt forvoldte skader, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, legeme eller helbred, og i tilfælde af andre skader, der er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- for så vidt vi svigagtigt har skjult manglen eller har givet en garanti for varens kvalitet;
- for varer, der er blevet brugt i overensstemmelse med deres sædvanlige brug for en bygning og har forårsaget dens mangelfrihed;
- for så vidt angår lovbestemte regresrettigheder, som du har mod os i forbindelse med rettigheder, der skyldes mangler.

§ 7 Lovvalg

(1 ) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, at den beskyttelse, der følger af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke er inddraget som følge heraf (favorabilitetsprincippet).

(2 ) Bestemmelserne i FN's konvention om internationale købsaftaler finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

II. Kundeoplysninger

1.Sælgerens identitet

Andreas Mansfeld
Edisonstrasse 20
68309 Mannheim
Tyskland
Telefon: 0621 43025414
E-mail: info@sauna-oefen.com


Alternativ tvistbilæggelse:
Europa-Kommissionen stiller en platform til udenretslig online tvistbilæggelse (ODR-platform) til rådighed på https://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke villige til og ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsretter.
2. Oplysninger om indgåelse af aftalen

De tekniske skridt til indgåelse af aftalen, selve aftalens indgåelse og mulighederne for rettelse sker i overensstemmelse med bestemmelserne "Indgåelse af aftalen" i vores almindelige forretningsbetingelser (del I.).

3. Aftalens sprog, lagring af aftaleteksten

3.1. Aftalens sprog er tysk.

3.2. Den fuldstændige aftaletekst lagres ikke af os. Inden afsendelsen af ordren via online-butikssystemet kan kontraktdataene udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens udskriftsfunktion. Efter at vi har modtaget ordren hos os, sendes ordredataene, de lovpligtige oplysninger om fjernsalgsaftaler og de generelle forretningsbetingelser til dig igen pr. e-mail.

3.3. Ved forespørgsler om tilbud uden for online-shoppingkurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, f.eks. pr. e-mail, som du kan udskrive eller gemme elektronisk.

4.Adfærdskodekser

4.1 Vi har underkastet os Händlerbund Management AG's Käufersiegel-kvalitetskriterier, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel- zertifizierungskriterien.pdf.

5. Væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesteydelserne fremgår af det pågældende tilbud.

6. Priser og betalingsformer

6.1 De priser, der er anført i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne er totalpriser. De omfatter alle priskomponenter, herunder alle gældende skatter og afgifter.

6.2. De gældende forsendelsesomkostninger er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud, vises særskilt i løbet af bestillingsprocessen og skal bæres af dig yderligere, medmindre der er lovet gratis levering.

6.3. Hvis der leveres til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, f.eks. told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (kreditinstitutters overførsels- eller vekselkursgebyrer), som skal bæres af dig.

6.4 Eventuelle omkostninger i forbindelse med pengeoverførsel (kreditinstitutternes overførsels- eller vekselkursgebyrer) skal bæres af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-land, men betalingen er iværksat uden for EU.

6.5 De betalingsmetoder, der står til rådighed for dig, fremgår af en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller af det pågældende tilbud.

6.6 Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingsfordringer, der følger af den indgåede aftale, til betaling straks.

7 .Leveringsbetingelser

7.1 Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsrestriktioner findes under en tilsvarende udpeget knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2 Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varen overdrages til dig, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, som ikke er udpeget af den erhvervsdrivende, eller en anden person, der er udpeget til at udføre forsendelsen.

Hvis du er erhvervsdrivende, sker levering og forsendelse på din risiko.

8. Lovpligtigt ansvar for mangler

Ansvaret for mangler er reguleret af bestemmelsen "Garanti" i vores almindelige forretningsbetingelser (del I).

Disse almindelige forretningsbetingelser og kundeinformationer er udarbejdet af Händlerbundets jurister med speciale i IT-ret og kontrolleres løbende med hensyn til lovmæssig overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer for teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde yderligere oplysninger på: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

sidste opdatering: 29.11.2022

Betal ved Saunaexperte

I vores online shop tilbyder vi dig en bred vifte af betalingsmetoder, så du nemt kan gennemføre dine ordrer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Nyheder, rabatter, tips og tricks om saunaer. Lad vores nyhedsbrev holde dig gratis informeret. Du kan til enhver tid gratis afmelde dig nyhedsbrevet.

Log ind
På grund af tekniske problemer er det i øjeblikket ikke muligt at bestille. Prøv venligst igen på et senere tidspunkt.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på 0621 / 43 02 54 14.Nach oben