Ontdek onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I.Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten die u met ons als aanbieder (Andreas Mansfeld) sluit via de website www.sauna-oefen.com. De voorwaarden kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Tenzij anders overeengekomen, maken wij bezwaar tegen de opname van eigen voorwaarden die u eventueel hebt gebruikt.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Sluiten van de overeenkomst

(1) Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Zodra het betreffende product op onze website is geplaatst, doen wij via het online winkelmandje een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst tegen de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

(3) Het contract wordt als volgt via het online winkelmandje gesloten:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "afrekenen" of "doorgaan met bestellen" (of een vergelijkbare aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens alsmede de betalings- en verzendingsvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht aan u getoond.

Als u een systeem voor directe betaling (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode gebruikt, wordt u ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop geleid of naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u naar het betreffende systeem voor directe betaling wordt geleid, maakt u de betreffende keuze of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem weergegeven of nadat u bent teruggeleid naar onze onlineshop.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betalen" / "nu betalen" of soortgelijke aanduiding) verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waardoor het contract tot stand komt.
(4) Uw verzoeken tot het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle voor het sluiten van het contract vereiste informatie gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch gewaarborgd is en in het bijzonder niet door SPAM-filters wordt verhinderd.

§ 3 Individueel vormgegeven goederen

(1) De voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste geschikte informatie, teksten of bestanden moet u ons uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst via het online bestelsysteem of per e-mail ter beschikking stellen. Eventuele specificaties van ons met betrekking tot bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2) U verbindt zich ertoe geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, rechten op een naam, merkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U stelt ons uitdrukkelijk vrij van alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de in dit verband noodzakelijke kosten van juridische vertegenwoordiging.

(3) Wij controleren de inhoud van de doorgegeven gegevens niet op juistheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten in dit verband.

§ 4 Bijzondere afspraken over aangeboden betaalmethoden

(1) Koop op afbetaling via easyCredit
Bij koop op afbetaling via easyCredit zijn ook de Algemene Handelsvoorwaarden voor koop op afbetaling bij easyCredit van toepassing. De Algemene Voorwaarden vindt u hier.

(2) Betaling via "Mollie".
Indien u een via "Mollie" aangeboden betaalmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betaaldienstverlener Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").
De individuele betalingsmogelijkheden via "Mollie" worden aan u getoond onder een overeenkomstige knop op onze website en in het online bestelproces. Mollie" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor de betalingsverwerking; als er speciale betalingsvoorwaarden gelden, wordt u daarover apart geïnformeerd. Meer informatie over "Mollie" vindt u op https://www.mollie.com/de.
§5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2 ) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3 ) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, is verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval draagt u hierbij aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag over die voor u uit de doorverkoop voortvloeien; wij aanvaarden de overdracht. Voorts bent u bevoegd de vordering te innen. Voor zover u uw betalingsverplichtingen niet correct nakomt, behouden wij ons echter het recht voor de vordering zelf te innen.

c) Bij samenvoeging en vermenging van de voorbehouden goederen verwerven wij de mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de overige verwerkte goederen op het tijdstip van verwerking.

d) Wij verplichten ons, de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overtreft. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij ons.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade te controleren en eventuele klachten zo snel mogelijk aan ons en de vervoerder mee te delen. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3) Als een kenmerk van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, als u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons werd geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten werd overeengekomen.

(4) Voor zover u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Voor de kwaliteit van de goederen gelden alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen, maar geen andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken verlenen wij naar onze keuze garantie door herstel of nalevering. Indien het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar keuze een prijsvermindering eisen of de overeenkomst opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van herstel van gebreken zijn wij niet verplicht de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van uitvoering te dragen, voor zover dit vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantietermijn bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorting van de termijn geldt niet:

- voor aan ons toerekenbare schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben gegeven;
- in het geval van zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruikswijze voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt;
- in het geval van wettelijke regresrechten die u tegen ons hebt in verband met rechten die voortvloeien uit gebreken.

§ 7 Rechtskeuze

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Bij consumenten geldt deze rechtskeuze slechts in zoverre de bescherming die door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument wordt geboden, daardoor niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie voor de klant

1.Identiteit van de verkoper

Andreas Mansfeld
Edisonstrasse 20
68309 Mannheim
Duitsland
Telefoon: 0621 43025414
E-mail: info@sauna-oefen.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.
2 Informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het sluiten van het contract, het sluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften "Sluiten van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (deel I.).

3. Contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige contracttekst wordt door ons niet opgeslagen. Voor het verzenden van de bestelling via het online winkelmandje kunnen de contractgegevens worden uitgeprint of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de printfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Voorwaarden opnieuw per e-mail aan u toegezonden.

3.3 Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindende offerte in tekstvorm, bijv. per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. GedragsregelsGedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Käufersiegel van Händlerbund Management AG, die u kunt inzien op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel- zertifizierungskriterien.pdf.

5. Wezenlijke kenmerken van de goederen of diensten

De wezenlijke kenmerken van de goederen en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingswijzen

6.1 De in de betreffende aanbiedingen vermelde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De toepasselijke verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een overeenkomstige knop op onze website of in de respectievelijke aanbieding, worden afzonderlijk getoond in de loop van het bestelproces en zijn bovendien voor uw rekening, tenzij gratis levering is toegezegd.

6.3 Bij levering in landen buiten de Europese Unie kunnen verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (overschrijvings- of wisselkoerskosten van kredietinstellingen), die voor uw rekening zijn.

6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen) zijn voor uw rekening wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling buiten de Europese Unie is geïnitieerd.

6.5 De voor u beschikbare betaalmethoden worden op onze website of in de desbetreffende offerte onder een dienovereenkomstig aangeduide knop weergegeven.

6.6 Tenzij bij de afzonderlijke betaalmethoden anders is vermeld, zijn de uit de gesloten overeenkomst voortvloeiende betalingsvorderingen onmiddellijk opeisbaar.

7 .Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een daartoe bestemde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, bepaalt de wet dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet wanneer u zelfstandig een niet door de handelaar genoemd transportbedrijf of een andere voor de verzending aangewezen persoon opdracht heeft gegeven.

Wanneer u handelaar bent, zijn levering en verzending voor uw risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend gecontroleerd op juridische conformiteit. De Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2022

Veilig betalen met Saunaexperte

In onze online shop bieden wij u de keuze uit verschillende veilige betaalmethoden, zodat u uw bestellingen gemakkelijk en veilig kunt afronden.

Nieuwsbrief registratie

Nieuws, kortingen, tips & trucs op het gebied van sauna's. Laat u gratis informeren via onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde kosteloos afmelden voor de nieuwsbrief.

Log in
Nach oben