Lees meer over onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I.Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1 ) De volgende zakelijke voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier (Andreas Mansfeld ) via de website www.sauna-oefen.com met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, wordt de opname van uw eventuele eigen voorwaarden afgewezen.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is iedere natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of bedrijfsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2 ) Door het plaatsen van het betreffende product op onze website doen wij u een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst via het online winkelmandje onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.

(3 ) Het contract wordt als volgt via het online-winkelmandjessysteem afgesloten:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelmandje" geplaatst. U kunt het "winkelmandje" via de betreffende knop in de navigatiebalk oproepen en daar te allen tijde wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop "Afrekenen" of "Doorgaan met bestellen" (of een vergelijkbare aanduiding) hebt geklikt en de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden hebt ingevoerd, worden de bestelgegevens uiteindelijk als besteloverzicht weergegeven.

Als u een systeem voor directe betaling gebruikt (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode, wordt u ofwel naar de pagina met het besteloverzicht in onze online shop geleid of doorgestuurd naar de website van de aanbieder van het systeem voor directe betaling.
Als u wordt doorgestuurd naar het betreffende systeem voor directe betaling, maakt u de juiste selectie of voert u daar uw gegevens in. Uiteindelijk worden de bestelgegevens als besteloverzicht weergegeven op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggeleid naar onze online shop.

Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via de "terug"-functie van de internetbrowser) of de bestelling te annuleren.
Door het verzenden van de bestelling via de desbetreffende knop ("bestelling met betalingsverplichting", "kopen" / "nu kopen", "bestelling met betalingsverplichting", "betalen" / "nu betalen" of iets dergelijks) verklaart u juridisch bindend akkoord te gaan met het aanbod, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
(4 ) Uw vragen over het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden (tenzij in het betreffende aanbod een andere termijn is vermeld).

(5 ) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, gebeurt gedeeltelijk geautomatiseerd per e-mail. Daarom moet u ervoor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, dat de ontvangst van de e-mails technisch is gewaarborgd en in het bijzonder dat deze niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Maatwerk

(1 ) U moet ons de juiste informatie, teksten of bestanden die nodig zijn voor de aanpassing van de goederen via het online bestelsysteem of per e-mail uiterlijk onmiddellijk na het sluiten van het contract verstrekken. Eventuele specificaties van onze bestandsformaten moeten in acht worden genomen.

(2 ) U verplicht zich geen gegevens door te geven waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (in het bijzonder auteursrechten, naamrechten, handelsmerkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden in dit verband. Dit geldt ook voor de kosten van de wettelijke vertegenwoordiging die in dit verband vereist is.

(3) Wij controleren de doorgegeven gegevens niet op inhoudelijke juistheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten dienaangaande.

§ 4 Bijzondere afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Koop op afbetaling via easyCredit
Bij koop op afbetaling via easyCredit gelden bovendien de algemene voorwaarden voor koop op afbetaling van easyCredit. De algemene voorwaarden vindt u hier.

(2) Betaling via "Mollie"
Bij het selecteren van een betaalmethode die wordt aangeboden via "Mollie", wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Mollie B.V. (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland; "Mollie").
De individuele betaalmethoden via "Mollie" worden aan u getoond onder een overeenkomstig gelabelde knop op onze website en in het online bestelproces. Mollie" kan andere betalingsdiensten gebruiken voor het verwerken van betalingen; als er speciale betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd. Meer informatie over "Mollie" vindt u op https://www.mollie.com/de.
§ 5 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het vorderingen uit dezelfde contractuele relatie betreft.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u ondernemer bent, geldt bovendien het volgende:

a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of overdracht tot zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. In dit geval cedeert u hierbij aan ons alle vorderingen ter hoogte van het factuurbedrag die u door de doorverkoop toekomen; wij aanvaarden de cessie. U bent verder gemachtigd om de vordering te innen. Als u uw betalingsverplichtingen echter niet correct nakomt, behouden wij ons het recht voor om de vordering zelf te innen.

c) Als de voorbehoudsgoederen worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehoudsgoederen tot de andere verwerkte goederen op het moment van verwerking.

d) Wij verplichten ons om de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering met meer dan 10% overstijgt. Wij zijn verantwoordelijk voor de keuze van de vrij te geven zekerheden.

§ 6 Garantie

(1) De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

(2 ) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade en ons en de vervoerder zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van eventuele klachten. Als u dit nalaat, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

(3 ) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve vereisten, geldt de afwijking alleen dan als overeengekomen, als u hierover vóór het indienen van de contractuele verklaring door ons werd geïnformeerd en de afwijking uitdrukkelijk en afzonderlijk tussen de contractanten werd overeengekomen.

(4 ) Als u ondernemer bent, geldt in afwijking van de bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Voor de kwaliteit van de goederen gelden alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen, maar geen andere reclame, publieke aanbiedingen en verklaringen van de fabrikant.

b) Bij gebreken verlenen wij garantie naar onze keuze door reparatie of nalevering. Als het verhelpen van de gebreken mislukt, kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of van het contract afzien. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te zijn mislukt na een tweede mislukte poging, tenzij de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders aangeven. In geval van het verhelpen van gebreken zijn wij niet verplicht de hogere kosten te dragen die ontstaan door het vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de plaats van nakoming, op voorwaarde dat het vervoer niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorte periode is niet van toepassing:

- voor opzettelijk of door grove nalatigheid veroorzaakte schade die aan ons te wijten is en die het gevolg is van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en voor andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
- voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak hebben verondersteld;
- voor zaken die in overeenstemming met hun normale gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en het gebrek ervan hebben veroorzaakt;
- voor wettelijke regresvorderingen die u tegen ons hebt in verband met garantierechten.

§ 7 Rechtskeuze

(1 ) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de door dwingende bepalingen van het recht van de staat van de gewone verblijfplaats van de consument verleende bescherming daardoor niet wordt opgeheven (gunstigheidsbeginsel).

(2) De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II. Informatie voor de klant

1. Identiteit van de verkoper.Identiteit van de verkoper

Andreas Mansfeld
Neustadter Strasse 71 - 75
68309 Mannheim
Duitsland
Telefoon: 0621 43025414
E-mail: info@sauna-oefen.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), beschikbaar op https://ec.europa.eu/odr.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. Informatie over de sluiting van het contractInformatie over het afsluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen "Afsluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. Contracttaal, opslag van de contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits .

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Nadat wij de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail naar u verzonden.

3.3. Bij offerteaanvragen buiten het online winkelmandje om ontvangt u alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod in tekstvorm, bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4Gedragscodes

4.1 Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Kaeufersiegel van Händlerbund Management AG, die u kunt inzien op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/ kaeufersiegel- zertifizierungskriterien.pdf.

5. Wezenlijke kenmerken van de waren of diensten

De wezenlijke kenmerken van de waren en/of diensten vindt u in de betreffende aanbieding.

6. Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1 De in de betreffende aanbiedingen genoemde prijzen alsmede de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijsbestanddelen inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2 De gemaakte verzendkosten zijn niet in de koopprijs inbegrepen. Ze kunnen worden opgeroepen via een dienovereenkomstig gekenmerkte knop op onze website of in de respectieve aanbieding, worden afzonderlijk weergegeven tijdens het bestelproces en moeten bovendien door u worden gedragen, tenzij levering zonder verzendkosten is toegezegd.

6.3. Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er verdere kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten, belastingen of kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten van de kredietinstellingen), die door u moeten worden gedragen.

6.4 Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling werd geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5 De voor u beschikbare betalingsmethoden worden weergegeven onder een dienovereenkomstig gelabelde knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

6.6 Tenzij anders vermeld voor de afzonderlijke betalingsmethoden, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

7Leveringsvoorwaarden

7.1 De leveringsvoorwaarden, de levertermijn en eventuele bestaande leveringsbeperkingen vindt u onder een dienovereenkomstig gekenmerkte button op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2 Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending verzekerd of onverzekerd is. Dit geldt niet, wanneer u zelfstandig een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of een andere met de uitvoering van de verzending belaste persoon opdracht heeft gegeven.

Wanneer u ondernemer bent, is de levering en verzending voor uw risico.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken is gebaseerd op de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze Algemene Voorwaarden en de klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en worden voortdurend op hun juridische conformiteit gecontroleerd. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover vindt u op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2023

Betalen bij Saunaexperte

In onze online shop bieden we je een breed scala aan betaalmethoden, zodat je je bestellingen gemakkelijk kunt afronden.

Nach oben