Bastun värms inte upp ordentligt

Vi har sammanfattat de vanligaste orsakerna till ett för kallt basturum.

Nytt bastuaggregat men inte tillräckligt med värme

Det elektriska bastuaggregatet är nytt, men bastun blir inte tillräckligt varm? Då kan det vara så att aggregatets effekt inte har beräknats korrekt. Beroende på bastustugans storlek och konstruktion skiljer sig bastuaggregaten också åt när det gäller effekt. Till exempel rekommenderas ett bastuaggregat med en effekt på 9 kW för en bastustuga i ett hus med en storlek på 7 - 12 kubikmeter. Om aggregatet har en lägre effekt värmer det inte upp stugan tillräckligt eller så tar det lång tid med höga elkostnader.

Defekt bastuaggregat - bastun värms inte upp ordentligt

Ett bastuaggregat är en teknisk anordning som inte är skyddad mot defekter eller totalhaveri på grund av ålder. Om bastuaggregatet och styrenheten är fullt funktionsdugliga ska alla bastuns värmeelement lysa under drift. Om endast ett värmeelement går sönder är funktionen avsevärt försämrad. Eftersom det rör sig om slitdelar är det nödvändigt att byta ut dem då och då. En elektriker kan mäta värmestavarna för att fastställa om detta är orsaken till felet. Om värmaren inte visar några livstecken bör man först kontrollera säkringarna och jordfelsbrytaren.

Styrenhet eller temperaturgivare defekt

Bastuaggregatets funktion är beroende av att styrenheten och den temperaturgivare som är ansluten till styrenheten fungerar korrekt. En felaktigt inställd styrenhet kan vara lika ansvarig för en måttligt varm bastu som fel eller funktionsfel i temperaturgivaren. Om temperaturgivaren t.ex. sänder felaktiga värden eller inga värden alls till bastustyrenheten, fungerar inte heller aggregatet korrekt. En fackman, t.ex. en elektriker, kan kontrollera dessa komponenter och vid behov byta ut dem

Smutsigt aggregat eller gamla bastustenar

Om bastuaggregatet är mycket smutsigt inuti kan det inte heller fungera optimalt. Avlagringar från bastufusioner, nötning från bastustenarna och annan nedsmutsning kan försämra funktionen avsevärt. Gamla eller felaktigt staplade bastustenar är också ibland orsaken till dålig värmeprestanda. Rengör bastuaggregatet, ta försiktigt bort avlagringar från värmestavarna med bastuaggregatet avstängt, byt ut gamla bastustenar och stapla de nya bastustenarna korrekt. Du kan då uppnå ett betydligt bättre uppvärmningsbeteende.

Felaktig ventilation eller felaktig isolering

En annan orsak till att bastun inte värms upp ordentligt kan vara konstruktions- eller funktionsfel. Om ventilationen leder in mer kall luft än nödvändigt i bastun, kan den inte värmas upp ordentligt. Kontrollera att bastuns ventilationssystem fungerar som det ska och att det är rätt dimensionerat. Följ kamintillverkarens anvisningar. Mer information om detta finns i respektive bruksanvisning. Även bristfällig isolering i konstruktionen gör att bastun inte värms upp ordentligt.

Många av dessa fel kan du hitta och åtgärda själv. Alla elarbeten bör dock alltid utföras av en erfaren fackman.

Passande kategorier:

Betala till Saunaexperte

I vår onlinebutik erbjuder vi dig ett brett utbud av betalningsmetoder så att du enkelt kan slutföra dina beställningar.

Nach oben